Veiligheid en Rechtsketen Blog

Veiligheid en Rechtsketen Blog

Meningen op deze blog weerspiegelen de opvattingen van de schrijver en niet per definitie die van de Capgemini Group

De zoektocht van organisaties naar wendbaarheid en flexibiliteit

Category : Uncategorized

‘Alles stroomt’: de wereld die continu verandert vraagt wendbaarheid

Niels. Niels is manager bij een grote organisatie. Zijn werknemers zijn professionals, vakmensen. Ze zijn ontzettend goed. Maar de afgelopen jaren moeten ze steeds meer papierwerk doen. Steeds meer regels, steeds meer processen. Daar balen ze van. En Niels ook.

Je kunt het Niels niet kwalijk nemen. Want zijn wereld verandert. Steeds sneller. Te midden van die verandering moet Niels de steeds complexere werkelijkheid beheersen. Dat gaat hem vaak goed af. Maar het leidt soms tot ‘overbeheersing’. Dan is het vakmanschap van zijn professionals niet meer leidend, maar het systeem. En procedures.

Dit is een probleem. Want Niels heeft te maken met een veranderende klantvraag en nieuwe mogelijkheden zoals digitalisering en globalisering. Hierdoor verandert het werk en ook de manier waarop Niels zijn organisatie managet. De veranderende wereld vraagt om wendbaarheid. Voor een kleine start-up is dat misschien makkelijk, maar voor Niels’ grote organisatie niet.

Niels moet op zoek naar wendbaarheid. Geen ‘systeemwereld’ die gebaseerd is op rendement, efficiency, effectiviteit, controle en wantrouwen, maar een ‘leefwereld’ die uitgaat van vertrouwen, kwaliteit, tijd, aandacht en keuzevrijheid. Dit vraagt een manier van werken die ruimte aan zijn professionals biedt om snel en goed te kunnen reageren.

De zoektocht naar wendbaarheid ‘Vernieuwend Werken’

Niels is op zoek naar wendbaarheid. Deze zoektocht naar wendbaarheid en flexibiliteit is een brede beweging en veel organisaties zijn hier op verschillende manieren mee aan de slag. Agile, Rijnlands organiseren, Scrum, Squads en Tribes zijn enkele voorbeelden van nieuwe werkwijzen of nieuwe organisatie-inrichtingen. Wij noemen deze beweging richting wendbaarheid ‘Vernieuwend Werken’.

Wouter Hart benoemde in zijn boek ‘Verdraaide organisaties’ dat je als organisatie weer moet werken vanuit ‘de bedoeling’, ‘daar waar het werk oorspronkelijk voor bedoeld is’. Door samen met je omgeving te bepalen wat je als team wilt bereiken en daar het werk, en hoe we het werk organiseren, continu op aan te passen. Binnen dit soort organisaties is er ruimte om dynamische vaardigheden te ontwikkelen. Met deze vaardigheden kunnen organisaties zich van ‘binnen’ sneller aanpassen op de veranderingen van ‘buiten’.

Ruimte voor de professional om te experimenteren brengt energie en innovatiekracht

Vernieuwend Werken brengt focus, een veranderde mindset en meer energie op de werkvloer. De focus op de klant zorgt voor een duidelijke richting; het goed en op tijd leveren van het product of service staat centraal. Hierbinnen is er voor de professional ruimte om zelf zaken op te pakken, te verbeteren en te experi­menteren. Teams van professionals staan tenslotte dichtbij de klant en weten wat er speelt. Door deze ‘ogen en oren’ van een organisatie ruimte te geven kan er goed en snel worden gereageerd op de omgeving waarin de organisatie opereert. Daarnaast zorgt het bieden van ruimte en autonomie aan de professional voor een hogere betrokkenheid, trots en werkvreugde.

Cases van organisaties die Vernieuwend Werken, laten zien dat wanneer mensen hun eigen werk kunnen verbeteren er energie en innovatiekracht los komt. Medewerkers voelen zich meer betrokken bij hun werk. En betrokkenheid zie je terug in een lager ziekteverzuim en een hogere werknemer tevredenheid. Binnen deze organisaties wordt vernieuwen een integraal onderdeel van het werk. Iets wat plezier geeft.

Vernieuwend Werken is geen one-size-fits all oplossing, maar als organisatie laveren tussen twee paradoxen

Er bestaat geen ‘one-size-fits-all’ oplossing waarmee organisaties de transformatie naar wendbaarheid kunnen maken. Het is daarmee ook niet eenvoudig. In het verlangen naar een andere manier van organiseren om wendbaar te zijn zien we twee paradoxen. De eerste paradox is de top down – bottom up paradox. Vernieuwend Werken moet worden gefaciliteerd door het management (top-down) om de randvoorwaarden voor de opschaling ervan mogelijk te maken. Maar het initiatief en eigenaarschap voor het ontdekken van vernieuwende werkvormen en zelforganisatie ligt juist bij de werkvloer (bottom-up). Dit is de plek om Vernieuwend Werken kleinschalig en experimenterend te laten ontstaan.

Daarnaast speelt ook de vertrouwen - controle paradox. Bij Vernieuwend Werken moet de control meer worden losgelaten, dát is de sleutel tot verbetering en innovatie. Aan de andere kant moeten resultaten worden gemeten om zicht op verbetering te houden, daarvan te kunnen leren en indien nodig om hierop te kunnen sturen.

Deze twee paradoxen zijn onderdeel van Vernieuwend Werken. Het zijn altijd durende spanningen die elkaar nodig hebben. Het is dus niet een kwestie van top-down óf bottom-up, maar ‘en – en’. Als je als organisatie goed met deze paradoxen omgaat, creëer je een creatieve synergie wat zorgt voor meer energie en innovatiekracht onder professionals. Hoe je je als organisatie langs deze twee paradoxen kan bewegen…? Dat vertellen we je in de volgende blog.

Lees hier het volledige artikel: Vernieuwend Werken, de zoektocht naar wendbaarheid. 

About the author

Karien Sneep
Karien Sneep
Karien Sneep heeft een achtergrond in organisatiewetenschappen. Als consultant heeft zij ervaring met projecten gericht op team- en organisatieontwikkeling, stakeholder-mobilisatie en de ontwikkeling en implementatie van digitale oplossingen. Zij richt zich met name op vernieuwing en sociale innovatie binnen organisaties, om zo als organisatie van ‘binnen’ continu in te kunnen spelen op veranderingen ‘buiten’.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *.